19 Ránér shén jiāngù de gēnjī lì zhù le . shàngmian yǒu zhè yìn jì shuō , zhǔ rènshi shuí shì tāde rén . yòu shuō , fán chēnghu zhǔ míng de rén , zǒng yào líkāi bú yì .