11 Yǐjí wǒ zaì ān tí a , yǐ gē niàn , lù sī dé , suǒ zāoyù de bīpò , kǔnàn . wǒ suǒ rĕnshòu shì hédĕng de bīpò . dàn cóng zhè yīqiè kǔnàn zhōng zhǔ dōu bǎ wǒ jiù chūlai le .