8 Cóng qián yǎ ní hé yáng bì zĕnyàng dídǎng Móxī , zhè dĕng rén yĕ zĕnyàng dídǎng zhēn dào . tāmende xīn dì huaì le , zaì zhēn dào shang shì kĕ feìqì de .