11 Dú yǒu lù jiā zaì wǒ zhèlǐ . nǐ lái de shíhou yào bǎ mǎ kĕ daì lái . yīnwei tā zaì chuán dào de shì shang yú wǒ yǒu yìchu . ( chuán dào huò zuò fúshì wǒ )