2 Wù yào chuán dào . wúlùn dé shí bùdé shí , zǒng yào zhuān xīn , bìng yòng bǎibān de rĕnnaì , gèyàng de jiàoxun , zébeì rén , jǐngjiè rén , quànmiǎn rén .