3 Tā shì shén róngyào suǒ fā de guāng huī , shì shén bĕn tǐ de zhēn xiàng , cháng yòng tā quánnéng de mìnglìng tuō zhù wàn yǒu , tā xǐ jìng le rén de zuì , jiù zuò zaì gāo tiān zhì dà zhĕ de yòubiān .