16 Tāmen què xiànmù yī gĕ gèng mĕi de jiāxiāng , jiù shì zaì tiān shang de . suǒyǐ shén beì chēngwèi tāmende shén , bìng bù yǐwéi chǐ . yīnwei tā yǐjing gĕi tāmen yùbeì le yī zuò chéng .