17 Yàbólāhǎn yīn zhe xìn , beì shìyàn de shíhou , jiù bǎ Yǐsā xiànshang . zhè biàn shì nà huānxǐ lǐngshòu yīngxǔ de , jiāng zìjǐ dú shēng de érzi xiànshang .