32 Wǒ yòu hébì zaì shuō ne . ruò yī yī xì shuō , Jīdiàn , Bālā , Sānsūn , Yēfútā , Dàwèi , Sǎmǔĕr , hé zhòng xiānzhī de shì , shíhou jiù bú gòu le .