34 Miè le lièhuǒ de mĕng shì , tuō le dāo jiàn de fēng rèn , ruǎnfuò biàn wéi gāngqiáng , zhēng zhàn xiǎn chū yǒnggǎn , dǎ tuì waì bāng de quán jūn .