5 Yǐnuò yīn zhe xìn beì jiē qù , búzhìyú jiàn sǐ . rén yĕ zhǎo bu zhaó tā , yīnwei shén yǐjing bǎ tā jiē qù le . zhǐshì tā beì jiē qù yǐ xiān , yǐjing dé le shén xǐyuè tāde míngzhèng .