1 Wǒmen jì yǒu zhè xǔduō de jiànzhèng rén , rútóng yúncai wéi zhe wǒmen , jiù dāng fàng xià gèyàng de zhòngdàn , tuō qù róngyi chán lĕi wǒmen de zuì , cún xīn rĕnnaì , bēn nà bǎi zaì wǒmen qiántou de lùchéng ,