28 Suǒyǐ wǒmen jì dé le bùnéng zhèndòng de guó , jiù dāng gǎnēn , zhào shén suǒ xǐyuè de , yòng qiánchéng jìngwèi de xīn shìfèng shén .