9 Zaìzhĕ , wǒmen céng yǒu shēng shēn de fù guǎngjiào wǒmen , wǒmen shàngqiĕ jìngzhòng tā , hékuàng wàn líng de fù , wǒmen qǐbù gèng dāng shùnfú tā dé shēng ne .