13 Zǒng yào chèn zhe hái yǒu jīnrì , tiāntiān bǐcǐ xiāng quàn , miǎndé nǐmen zhōngjiān , yǒu rén beì zuì míhuò , xīnli jiù gāng yìng le .