14 Wǒmen jìrán yǒu yī wèi yǐjing shēng rù gāo tiān zūnróng de Dàjìsī , jiù shì shén de érzi Yēsū , biàn dāng chí déng suǒ chéngrèn de dào .