2 Yīnwei yǒu fúyin chuán gĕi wǒmen , xiàng chuán gĕi tāmen yíyàng . zhǐshì suǒ tīngjian de dào yǔ tāmen wúyì , yīnwei tāmen méiyǒu xìnxīn yǔ suǒ tīngjian de dào tiaóhe .