7 Suǒyǐ guò le duō nián , jiù zaì Dàwèi de shū shang , yòu xiàndéng yī rì , rú yǐshàng suǒ yǐn de shuō , nǐmen jīnrì ruò tīng tāde huà , jiù bùkĕ yìng zhe xīn .