1 Fán cóng rénjiān tiānxuǎn de Dàjìsī , shì fèng paì tì rén biàn lǐ shǔ shén de shì , wèi yào xiànshang lǐwù , hé shú zuì jì . ( huò zuò yào wèi zuì xiànshang lǐwù hé jìwù )