5 Nà shì jìsī zhírèn de Lìwèi zǐsūn , lǐng méng zhàolì xiàng bǎixìng qǔ shí fēn ...zhīyī , zhè bǎixìng shì zìjǐ de dìxiōng , suī shì cóng Yàbólāhǎn shēn zhōng shēng de ( shēn yuánwén zuò yào ) , háishì zhàolì qǔ shí fēn ...zhīyī