1 Wǒmen suǒ jiǎng de shì , qízhōng dì yī yàojǐn de , jiù shì wǒmen yǒu zhèyàng de Dàjìsī , yǐjing zuò zaì tiān shang zhì dà zhĕ bǎozuò de yòubiān ,