10 Zhèxie shì lián nà yǐnshí hé zhū bān xǐzhuó de guīju , dōu bú guò shì shǔ ròutǐ de tiaólì , méngdéng dào zhènxīng de shíhou wéizhǐ .