11 Dàn xiànzaì Jīdū yǐjing lái dào , zuò le jiānglái mĕi shì de Dàjìsī , jīngguò nà gèng dà gèng quánbeì de zhàngmù , bú shì rén shǒu suǒ zào yĕ bú shì shǔ hū zhè shìjiè de .