19 Yīnwei Móxī dāng rì zhào zhe lǜfǎ , jiāng gèyàng jièméng chuán gĕi zhòng bǎixìng , jiù ná zhūhóngsē róng hé niúxī cǎo , bǎ niúdú shānyáng de xiĕ hé shuǐ , sǎ zaì shū shang , yòu sǎ zaì zhòng bǎixìng shēnshang , shuō ,