24 Yīnwei Jīdū bìng bú shì jìn le rén shǒu suǒ zào de shèng suǒ , ( zhè bú guò shì zhēn shèng suǒ de yǐng xiàng ) nǎi shì jìn le tiān táng , rújīn wèi wǒmen xiǎn zaì shén miànqián .