5 Guì shàngmian yǒu róngyào Jīlùbǎi de yǐng shaó zhe shī ēn zuò . ( shī ēn yuánwén zuò bì zuì ) zhè jǐ jiàn wǒ xiànzaì bùnéng yī yī xì shuō .