We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
10 Yēhéhuá shuō , dāng nà rì , cóng yú mén bì fāchū bēiāi de shēngyīn , cóng èr chéng fāchū āi hào de shēngyīn , cóng shān jiān fāchū dà pòliè de xiǎngshēng .