4 Wǒ bì shēnshǒu gōngjī Yóudà hé Yēlùsǎlĕng de yīqiè jūmín . yĕ bì cóng zhè dìfang jiǎnchú suǒ shèngxia de bā lì , bìng jī mǎ lín de míng hé jìsī ,