3 Shìshang zūnshǒu Yēhéhuá diǎnzhāng de qiābēi rén nǎ , nǐmen dōu dāng xúnqiú Yēhéhuá . dāng xúnqiú gōngyì qiābēi , huòzhĕ zaì Yēhéhuá fānù de rìzi , kĕyǐ yǐncáng qǐlai .