12 Dì shang bǎi huā kāi fàng . bǎi niǎo wū jiào de shíhou ( huò zuò xiūlǐ pútàoshù de shíhou ) yǐjing lái dào , bānjiū de shēngyīn zaì wǒmen jìng neì yĕ tīngjian le .