3 Wǒde liáng rén zaì nánzǐ zhōng , rútóng píngguǒ shù zaì shùlín zhōng . wǒ huān huānxǐ xǐ zuò zaì tāde yìn xià , cháng tā guǒzi de zīwèi , juéde gān tián .