11 Xī \'ān de zhòng nǚzi a , nǐmen chū qù guānkàn Suǒluómén wáng , tóu daì guānmiǎn , shì zaì tā hūn yán de rìzi , xīn zhōng xǐlè de shíhou , tā mǔqin gĕi tā daì shang de .