5 Yēlùsǎlĕng de zhòng nǚzi a , wǒ zhǐ zhe líng yáng , huò tiānyĕ de mǔ lù zhǔfu nǐmen , búyào jīng dòng , búyào jiàoxǐng wǒ suǒ qīnaì de , dĕng tā zìjǐ qíngyuàn ( búyào jiàoxǐng yúnyún huò zuò búyào jīdòng aì qíng dĕng tā zì fā ) .