9 Nǐ zhè nǚzi zhōng jí mĕilì de , nǐde liáng rén , bǐ biérén de liáng rén yǒu hé jiàng chù . nǐde liáng rén , bǐ biérén de liáng rén yǒu hé jiàng chù , nǐ jiù zhèyàng zhǔfu wǒmen .