10 Nà xiàng waì guānkàn , rú chén guāng fāxiàn , mĕilì rú yuèliang , jiǎojié rú rìtou , wēi wǔ rú zhǎn kāi jīng qí jūnduì de shì shuí ne .