1 Bābùdé nǐ xiàng wǒde xiōngdi , xiàng chī wǒ mǔqin nǎi de xiōngdi . wǒ zaì waì tóu yùjiàn nǐ jiù yǔ nǐ qīnzuǐ, shuí yĕ bù qīng kàn wǒ .