5 Nà kào zheliáng rén cóng kuàngyĕ shang lái de , shì shuí ne . wǒ zaì píngguǒ shù xià jiàoxǐng nǐ . nǐ mǔqin zaì nàli wèi nǐ qú laó , shēng yǎng nǐde zaì nàli wèi nǐ qú laó .