17 Gèyàng mĕi shàn de ēncì , hé gèyàng quánbeì de shǎngcì , dōu shì cóng shàng tóu lái de . cóng zhòng guāng zhī fù nàli jiàng xià lái de . zaì tā bìng méiyǒu gǎibiàn , yĕ méiyǒu zhuàndòng:zhuǎndòng de yǐngér .