We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
27 Zaì shén wǒmen de fù miànqián , nà qīngjié méiyǒu diànwū de qiánchéng , jiù shì kàn gù zaì huànnàn zhōng de gūér guǎfu , bìngqiĕ bǎoshǒu zìjǐ bù zhānrǎn shìsú .