4 Nǐmen zhèxie yínluàn de rén nǎ , ( yínluàn de rén yuánwén zuò yín fù ) qǐbù zhī yǔ shìsú wéi yǒu , jiù shì yǔ shén wéi dí ma . suǒyǐ fán xiǎng yào yǔ shìsú wéi yǒu de , jiù shì yǔ shén wéi dí le .