We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
22 Nǐ zhāo jù sìwéi jīngxià wǒde , xiàng zaì dà huì de rìzi zhāo jù rén yíyàng . Yēhéhuá fānù de rìzi , wú rén taótuō , wú rén cún liú . wǒ suǒ yáo lòng suǒ yǎng yù de yīnghái , chóudí dōu shā jìng le .