6 Tā jiàngqǔ zìjǐ de zhàngmù , hǎoxiàng shì yuán zhōng de wō péng , huǐhuaì tāde jùhuì zhī chù . Yēhéhuá shǐ shèng jié hé ānxīrì zaì Xī \'ān dōu beì wàngjì , yòu zaì nùqì de fènhèn zhōng miǎoshì jūnwáng hé jìsī .