6 Dōu yīn wǒ zhòng mín de zuìniè bǐ Suǒduōmǎ de zuì hái dà . Suǒduōmǎ suīrán wú rén jiā shǒu yú tā , háishì zhuǎn yǎn zhī jiān beì qīngfù .