7 Xī \'ān de guìzhòu sùlái bǐ xuĕ chún jìng , bǐ nǎi gēng bái . tāmende shēntǐ bǐ hóng bǎo yù ( huò zuò shān hú ) gēng hóng , xiàng guāng rùn de lánbǎoshí yíyàng .