3 Cóng Yóudà wáng Yuēxīyà de érzi yuē yǎ jìng zaì wèi de shíhou , zhídào Yóudà wáng Yuēxīyà de érzi Xīdǐjiā zaì wèi de mò nián , jiù shì shí yī nián wǔ yuè jiān Yēlùsǎlĕng rén beìlǔ de shíhou , Yēhéhuá de huà yĕ cháng líndào Yēlìmǐ .