7 Yēhéhuá duì wǒ shuō , nǐ búyào shuō wǒ shì nián yòu de , yīnwei wǒ chāiqiǎn nǐ dào shuí nàli qù , nǐ dōu yào qù . wǒ fēnfu nǐ shuō shénme huà , nǐ dōu yào shuō .