13 Tā yī fā shēng , kōng zhōng biàn yǒu duō shuǐ jīdòng . tā shǐ yúnwù cóng dìjí shang téng . tā zào diàn suí yǔ ér Shǎn , cóng tā fǔ kù zhōng daì chū fēng lái .