We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
17 Nǐ yào jiāng zhè huà duì tāmen shuō , yuàn wǒ yǎnleì wāng wāng , zhòuyè bú xī , yīnwei wǒ bǎixìng ( yuánwén zuò mín de chǔnǚ ) shòu le liĕ kǒu pò huaì de dà shāng .