4 Tāmen bì sǐ dé shén kǔ , wú rén āikū , bì bùdé zàng mán , bì zaì dì shang xiàng fèntǔ , bì beì dāo jiàn hé jīhuāng mièjué . tāmende shī shǒu bì gĕi kōng zhōng de fēiniǎo hé dì shang de yĕshòu zuò shíwù .