We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
11 Nà bú àn zhēng dào dé cái de , hǎoxiàng zhè gū bú shì zìjǐ xià de dàn . dào le zhōng nián , nà cái dōu bì líkāi tā , tā zhōngjiǔ chéngwéi yú wán rén .